ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1.-Το αντικείμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Το όνομα της παρούσας ιστοσελίδας είναι «τα χω πάρει στο κρανίο». Ο χρήστης μετά από το κλίκ στο τέλος της σελίδας αποκτά το δικαίωμα να έχει δική του χρήση στην ιστοσελίδα του ιντερνετικού ραδιοφώνου με το ίδιο όνομα. Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από την εταιρία και ανήκει στην ίδια. Όποιος κάνει χρήση της σελίδας θα ονομάζεται χρήστης. Γίνεται σαφές ότι ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρία με επωνυμία το ίδιο όνομα και η εταιρία δεν του παραχωρεί την ιστοσελίδα αλλά την χρήση της.

2.-Ως χρήστης νοείται αυτός που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ιδρύει ραδιοφωνική εκπομπή και κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές.

Ο χρήστης της σελίδας αυτής μπορεί να διατηρεί την δική του εκπομπή με το πραγματικό του όνομα ή με ψευδώνυμο. Σε περίπτωση που κάνει χρήση ψευδωνύμου το πραγματικό όνομα του χρήστη καθώς και το ή τα τηλέφωνά του θα είναι γνωστά στην εταιρία. Σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάζει τηλέφωνα έχει την υποχρέωση να το γνωρίζει στην εταιρία.

Απαγορεύεται ο χρήστης να κάνει χρήση της ιστοσελίδας ανώνυμα.

Απαγορεύεται η χρήση μουσικής στις εκπομπές των χρηστών εκτός εάν η μουσική είναι σύνθεση του χρήστη.

3.- Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να υπόκειται στον γενικό προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου των εκπομπών του. Αυτός ο γενικός προληπτικός έλεγχος του περιεχομένου των εκπομπών του έχει ως περιεχόμενο την κατάθεση εγγράφου στην εταιρία που θα περιγράφει το είδος και το περιεχόμενο της εκπομπής που θα κάνει και στο κοινό που θα απευθύνεται. Το κείμενο αυτό θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4.- Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να μην προσβάλλει με λόγο ή με έργο την τιμή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Οφείλει επίσης να μην εξυβρίζει ή να συκοφαντεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης δεν μπορεί να προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες ούτε για φυσικά πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην ζωή ούτε και σε εταιρίες που έχουν λυθεί .

Επίσης οι εκπομπές των χρηστών οφείλουν να μην προσβάλλουν την δημόσια τάξη,  ιδίως να μην προσβάλλουν την  πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και δίωξη εγκλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η προστασία των ανηλίκων καθώς και να μην προσβάλλουν την καταπολέμηση της πρόκλησης μίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και τις παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα,  την προστασία της δημόσιας υγείας, την  δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας και την προστασία του καταναλωτή, περιλαμβανομένου και του επενδυτή·

5.- Σε περίπτωση που η εκπομπή από τον δικτυότοπο είναι επιστημονικού ενδιαφέροντος ( και ως επιστημονικού ενδιαφέροντος αναφέρονται αυτές που αφορούν αναγνωρισμένες επιστήμες ) επιτρέπονται επιστημονικά σχόλια κάθε είδους που βρίσκονται εντός του ακαδημαϊκών ορίων.

6.- Απαγορεύονται ρητά εκπομπές που πλήττουν τα χρηστά ήθη και ως τέτοια νοούνται ενδεικτικά εκπομπές πορνογραφικού περιεχομένου, εκπομπές που ενθαρρύνουν ή ευνοούν ή διάκεινται θετικά σε θέματα παιδεραστίας και άλλων συναφών ανήθικων περιεχομένων.

7.- Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να γνωρίζει στον νόμιμο εκπρόσωπο αμέσως κάθε παραβίαση των παραπάνω και να προβαίνει δια της ίδιας εκπομπής διόρθωση της συμπεριφοράς του.

8.- Εάν δεν το πράξει, ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή άλλο όργανο της εταιρίας, αρμόδιο κατά το καταστατικό, έχει δικαίωμα μόλις μάθει τα γεγονότα περί παράνομης συμπεριφοράς, ή πληροφορίας να αποσύρει τις παράνομες  πληροφορίες και να αφαιρεί από τον χρήστη την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, χωρίς ο χρήστης να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης, από την οποία από τώρα παραιτείται. Η εταιρία διατηρεί αλώβητο το τυχόν δικαίωμα αποζημίωσής της από τον χρήστη.

9.- Ο χρήστης μπορεί να κάνει την εκπομπή του σε οποιαδήποτε γλώσσα, αποκλειόμενης της γλώσσας που αυτοπροσδιορίζεται ως «μακεδονική ».

10.- Ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να διατηρεί εκπομπή που πλήττει τα Ελληνικά εθνικά συμφέροντα ενισχύοντας αλυτρωτική προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδας.

11.- Η εταιρία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να παρακολουθεί τις εκπομπές των χρηστών ή να ζητά πληροφορίες για την δραστηριότητα των χρηστών σε σχέση με τις εκπομπές τους.

12.- Ο χρήστης του δικτυότοπου δεν θα επιτρέπει στους συνομιλητές να χρησιμοποιούν υβριστικές λέξεις η να διασπείρουν ψευδείς ισχυρισμούς.

13.- Ο χρήστης δεν καταβάλλει κανένα χρηματικό τίμημα για την χρήση της ιστοσελίδας της εταιρίας.

14.- Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αναζητά σπόνσορες ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να διαφημιστούν στις εκπομπές τους. Τα όποια τυχόν έσοδα των χρηστών παραμένουν στους χρήστες και η εταιρία ουδεμία απαίτηση διατηρεί κατά των χρηστών, όπως επίσης δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τα έσοδα αυτά ή να αναζητήσει πληροφορίες για αυτά τα έσοδα και ως εκ τούτου δεν ιδρύεται οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή εξάρτηση.

15.- Ο χρήστης έχει δικαίωμα μέσω της εκπομπής του να πουλά διαδυκτιακά εμπορεύματα από την εκπομπή του και τα όποια εισοδήματα πραγματοποιή- σει παραμένουν στον χρήστη. Τα είδη που μπορεί να πουλά θα είναι της επιλογής του χρήστη. Εξαιρούνται τα τυχερά παίγνια, είδη πορνογραφίας και οτιδήποτε άλλο που προσβάλλει την δημόσια αιδώ.

16.- Ο χρήστης μπορεί μέσω της εκπομπής του δικτυότοπου να επικοινωνεί με τρίτα άτομα. Ο χρήστης του δικτυότοπου θα επιδιώκει πάντα οι συνομιλητές του να αναφέρουν το όνομα των τρίτων. Στις εκπομπές αυτές του χρήστη με τρίτα άτομα ισχύουν οι περιορισμοί των άρθρων 2 έως 8 του παρόντος κειμένου. Δηλαδή οι περιορισμοί που υπόκεινται όλοι οι χρήστες ισχύουν και στις εκπομπές των χρηστών με τρίτους.

17.- Σε περίπτωση που ο τρίτος εκτρέπεται δια δυσφημιστικών σχολίων ή υβριστικών εκφράσεων ο χρήστης επαναφέρει τον τρίτο στην ορθή συμπεριφορά και εν ανάγκη κλείνει την επικοινωνία μαζί του.

18.- Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της εταιρίας που έχει στην ιδιοκτησία το ιντερνετικό ραδιόφωνο και του χρήστη η διαφορά θα επιλύεται με συζήτηση και με βάση της αρχές της καλής πίστης. Σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η προηγούμενη διαδικασία, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

19.- Οι παρόντες όροι ισχύουν μέχρι την τροποποίησή τους ή την προσθήκη καινούργιων όρων . Σε περίπτωση τροποποίησης ή προσθήκης, αυτοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η παραδοχή των γενικών όρων που αναφέρονται παραπάνω επιβεβαιώνεται με το τικ στην ειδική θέση.